Farm Mini-Markets
Compound Name Location   Telephone No.
NADA KHOBAR   013- 8825445- 2251
JAZALA 1
DAMMAM   013- 8132222- 3003
JAZALA 2
KHOBAR   013- 8575777- 315
MANIFA -1 KHAFJI    
NESMA KHOBAR   013- 8871939- 294
NESMA JUBAIL   013- 3640534- 100
AL-MUTLAQ KHOBAR   013- 8572770- 229
AL-HUQAET KHOBAR    
CANNARY KHOBAR   013- 8590895- 289
LOTUS KHOBAR   013- 8826780- 296
NATIONAL GUARD H.
KHOBAR   013- 8581111- 31425
NATIONAL GUARD H. AL-HASA    
N.R.C. JUBAIL    
KARAWAN
KHOBAR   013- 8877501- 291
AL-HAZAA KHOBAR   013- 8575777- 315
SUN RISE AZIZIYA   013- 8902457
AL Dana KHOBAR